index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Новини

Постиженията ни

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

Основни елементи на системата

Семейството стандарти ISO 9000

Нашата технология

Защо да изберете нас

Искане на оферта

 

Консултации по ISO 9000

 Семейството стандарти  ISO 9000 са световно признат модел за управление на качеството в организациите. ISO 9000 представлява международен консенсус по добрите управленски практики, с една основна цел: да гарантира, че организацията, която го прилага може непрекъснато да доставя продукти и услуги, които удовлетворяват изискванията за качество на нейните клиенти.

 ISO 9000 е изпробвана рамка за система за управление на Вашите процеси, иначе казано, на Вашите дейности, така че техният резултат, т.е. продуктът или услугата, да съответства на очакванията на Вашите клиенти.

 

Основните елементи на система за управление на качеството, базирана на ISO 9000:

 • Политика, насочена към удовлетворяване на изискванията на клиентите и цели, насочени към изпълнение на тази политика.

 • Анализ на всички аспекти на дейността на организацията, които имат отношение към качеството на      доставяните продукти и услуги.

 • Определяне на процесите в организацията, тяхната последователност и взаимодействие.

 • Непрекъснато наблюдение, измерване и подобряване на продуктите, процесите и системата.

 • Одитиране и преглед на системата за управление на качеството.

 • Документиране на системата за управление на качеството с цел осигуряване на прозрачност на политика, цели и отговорности, проследимост на информацията за разрешаване на проблеми и търсене на подобрения.

 

Семейството от стандарти ISO 9000

ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”

Определя основния понятиен апарат на стандартите ISO 9000

ISO 9001 “Системи за управление на качеството. Изисквания”

Определя изискванията към системата за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже удовлетворяване на изискванията на своите клиенти и на нормативните актове. Прилага се за договорни цели или с цел сертифициране.

 ISO 9004 “Системи за управление на качеството. Насоки за подобрение”

Дава насоки за постигане на по-широки цели, особено за непрекъснато подобряване на цялостната дейност и ефективност на организацията при удовлетворяване на изискванията на заинтересованите страни. По този стандарт няма сертифициране

 

 Какво друго трябва да знаете

Ако искате да се сертифицирате по ISO 9000, трябва да разработите и внедрите система за управление на качеството по ISO 9001.Стандартът ISO 9001 определя на КАКВИ конкретни изисквания трябва да отговаря Вашата система, но не Ви казва КАК да ги изпълните.

 

 

Нашата технология

 Нашите консултантски проекти за разработване и внедряване на система преминават през следните етапи: 

ЕТАП 1 –  ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП

През този етап ние

 • Изясняваме целите на проекта, обхвата и екипа на системата с ръководството на организацията

 • Провеждаме интервюта със служителите на всички ключови за системата за управление на качеството позиции

 • Правим преглед и анализ на наличната документация в организацията.

 • Съставяме доклад за фактическото състояние, с който даваме препоръки и насоки за развитие

 • Провеждаме първоначално обучение на екипа от организацията – клиент.

 • Съвместно с екипа на проекта планираме системата за управление на качеството

 

ЕТАП 2 –  РАЗРАБОТВАНЕ

 • През този етап ние, съвместно с екипа от организацията клиент разработваме системата за управление на качеството и я документираме, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001. 

 

 ЕТАП 3 – ВНЕДРЯВАНЕ

 • През този етап, когато системата вече е разработена, ние провеждаме обучение в организацията –клиент по внедряването и приложението на новата система.

 • Съдействаме с опит и ноу-хау при внедряването.

 • Провеждаме първи вътрешен одит.

 

Защо да изберете нас:

 

 • Ние организираме нашите консултантски проекти според възможностите и нуждите на нашите клиенти.

 • При планирането и разработването на системите въведохме подход “минимум клишета, максимум  стойност за клиента”.   Нашата цел е Вие да внедрите система за управление на качеството, която ще спомогне за значително развитие на Вашата организация.

 • Ние планираме изпълнението на нашите консултантски проекти, което ни дава възможност да ги изпълняваме според поставените цели, предвидения бюджет и навреме.

 • В процеса на консултации въвличаме персонала на организацията - клиент в изпълението на проекта, с което спомагаме за самоосъзнаването на персонала по отношение на управление на качеството и гарантираме функционирането на системата и след приключването на проекта.

 • Нашият подход е успешен. Нашите клиенти се сертифицират от най-реномираните сертифициращи организации, винаги на първи сертификационен одит.

 

Имате ли повече въпроси?

Обърнете се към нас!

обратно