index.1.jpg (6350 bytes)

Българо - баварски център по управление на качеството


Основна страница

За нас...

Постиженията ни

Новини

Консултации:

Обучение

Често задавани въпроси

 

Българо-баварският център по управление на качеството съвместно с Варненска Търговско-Индустриална Камара осъществява дейности по проект Алтернативна заетост, бюджетна линия BG 2003/004-937.11.01, финансиран от Програма ФАР на ЕС

 - I -

Проектът ”Партньорство за развитие на малки фирми” предвижда следните дейности предназначени за български частни предприемачи (микро, малки и новосъздадени фирми) от Североизточен планов регион:

А)  Да бъдат обучени и консултирани в областта на системи за управление НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и/или ISO 9001 шест предприятия от следните браншове:

 1. хранително-вкусова промишленост
 2. лека промишленост
 3. строителство и строителни продукти

 В) Други 14 предприемачи от различни сфери на икономиката, попадащи в целевата група на проекта да получат кратки консултации и методическа помощ или обучение в следните направления:

  • технически изисквания към продуктите; промени в законодателството и стандартите
  • процедури за износ от България и внос в други страни
  • маркетинг
  • стратегическо планиране
  • трудово законодателство

Обучените и консултирани предприемачи ще придобият знания и умения за начините на въвеждане, приложение и внедряване на европейските стандарти за качество и на ефективни методи за управление на фирмите. Структурираната информация, която ще получат от проведените консултации и обучения ще е от съществено значение за повишаването на конкурентоспособността на техните предприятия. 

Така те ще бъдат готови да отговорят на стандартите и нормативните изисквания на Европейския съюз, когато България се присъедини. Възоснова на избора на обучителни или консултантски услуги, упоменат в писмо за участие, представено от фирмите, ще бъдат определени конкретните консултантски или обучителни услуги, чиято продължителност ще бъде максимум 5 човекодни за фирма. 

В проекта ще бъдат включени първите 14 фирми от Североизточен планов регион (Варна, Разград, Шумен, Добрич, Търговище), желаещи да получат безплатни консултации или обучение, които отговарят на следните критерии за допустимост:

 1. Да са новосъздадени или съществуващи микро и  малки предприятия, регистрирани в целевия регион на проекта.

 2. Не са в ликвидация или процедура по обявяване в несъстоятелност; нямат задължения към държавата

 3. Да изберат обучителни или консултантски услуги поне в една от областите посочени по-горе (точка В)

 4. Дейността им да е в съответствие с  целите и  приоритетите на програмата

 5. Да обосноват участието си в проекта с последващи действия за развитие на фирмата.

Фирми, заинтересовани от проекта, могат да намерят формуляра на Писмо за участие  ТУК  и след като бъде попълнен да се изпрати на факс: 02/ 8117 502 или да се донесе на място в офиса на ББЦУК ЕООД.

нагоре